U okviru zagovaračke inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID- 19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda poziva pojedince-stručnjake da pošalju ponude za angažovanje na proceni stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara.
Aktivnost obuhvata ispitivanje stanja na terenu kroz direktnu komunikaciju sa marginalizovanim grupama i institucijama što će uključivati i izradu izveštaja sa formulisanim preporukama, koje će ući u generalne preporuke za lokalne vlasti i nadležne institucije, kao osnov za usvajanje Akcionog dokumenta koji bi trebalo da usvoji Gradsko veće Grada Novog Pazara. Izveštaj će podrazumevati stanje za svaku marginalizovanu grupu posebno, uključiće informacije iz direktnih intervjua sa građanima, institucijama, kao i OCD koje imaju relevantna saznanja. Izveštaj će mapirati stanje, potrebe, slabosti u dosadašnjim pristupima, kao i preporuke za efikasne reakcije u narednom periodu.

Aktivnost bi trajala 10 istraživačkih dana.
Uz ponudu treba dostaviti biografiju.
Rok za dostavljanje ponude je 25. maja 2022.
Ponude slati na mejl sanodbor91@gmail.com

Leave a Reply