O Nama

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sa centrom u Novom Pazaru je legalna, nezavisna, nestranačka i nevladina društvena organizacija, osnovana 1991. godine. On ima svoje članove i volontere u opštinama: Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje.

Glavni cilj i zadatak Sandžačkog odbora je razmatranje, zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava, pružanje pravne pomoći, pokretanje inicijative za razmatranje ovih pitanja, davanje preporuka i usmjeravanje pozornosti na istinsko i puno poštovanje individualnih i kolektivnih ljudskih prava, zagarantovanih obavezujućim domaćim i međunarodnim aktima.

Sandžački odbor se bavi sistematskim prikupljanjem, obradom i prezentacijom dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka, kršenju prava nacionalnih manjina na području Republike Srbije, posebno u regionu Sandžaka, kontinuiranim praćenjem stanja ljudskih prava i zaštitom od svih oblika njihovog ugrožavanja i diskriminacije, prikupljanjem podataka o ratnim zločinima i kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka u ratu, pomaganjem izbjeglicama, raseljenim licima i ugroženim građanima u saradnji sa humanitarnim organizacijama.

Sandžački odbor razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda pojedinaca i kolektiviteta. On ima svoje saradnike u svim gradovima u regionu Sandžaka. Svi članovi su volonteri, mahom lica sa višom i visokom stručnom spremom. Rad je javan i u funkciji je afirmisanja ljudskih prava i sloboda.

Sandžački odbor nastoji da pomoću dokumentiranih i analitičkih izvještaja, koji se upućuju nadlježnim institucijama država i sredstvima javnog informisanja, domaćim i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda, doprinese dosljednoj i pravičnoj primjeni međunarodnog i domaćeg krivičnog prava prema odgovornima za diskriminisanje građana na osnovu vjerske, nacionalne ili političke pripadnosti; da argumentiranim podacima i svojim izvještajima neprestano ukazuje državnim i kontrolnim organima na dosljednu potrebu poštovanja i uživanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, da utvrđuje činjenice u vezi kršenja ljudskih prava i sloboda, da doprinosi da zakoni u Republici Srbiji budu u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima ljudskih prava i sloboda, da blagovremeno informira i obrazuje javnost o osnovnim pravima i slobodama čovjeka i načinima da se oni pravno zaštite.

Sandžački odbor sarađuje sa brojnim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Sandžački odbor objavio je u okviru svoje edicije “Plava biblioteka” više knjiga, brošura i informatora. Sandžački odbor je objavio i časopis za društvena pitanja “Libertas”. Do sada si izašla četiri broja. U pripremi je dvobroj.

Sandžački odbor je nastao u jeku dramatičnog raspada jugoslavenske državne zajednice. Tada je trebalo poduzeti pragmatične korake na planu zaštite ugroženih osnovnih ljudskih prava i sloboda Bošnjaka u Sandžaku, s obzirom da su ta prava i slobode bili drastično narušena. Bilo je to doba krajnje neizvjesnosti, rušenja jednog svijeta i nastanka novog, nepoznatog i prijetećeg, u kome smo se našli, kada su nas u ljeto 1992. okružili topovi i tenkovi sa okolnih brda, spremni da i ovdje “oslobađaju”. Nije bilo lako. Našli smo se u dvostrukoj izolaciji: jednoj koju je svijet, sa uvođenjem sankcija, napravio oko SRJ, i drugoj koju je režim uspostavio prema Bošnjacima i ovom regionu. Sam tok događaja je usmjeravao i diktirao naše aktivnosti. Nastojali smo, shodno našim mogućnostima, kontaktima sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, da se sazna istina o zbivanjima u Sandžaku, da se bar minimalno zaštite ljudi. Podsjetiću da je to bilo doba sveopšte satanizacije Bošnjaka, otmica, pljački, ubijanja, terora i progona, masovnog iseljavanja Bošnjaka iz Sandžaka. Naše brojne publikacije rječito i dokumentarno svjedoče o tom vremenu.

Članovi Sandžačkog odbora su ljudi sa bogatim iskustvom u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, edukovani i trenirani za rad u ovim oblastima. Sandžački odbor teži da promoviše ideju multikulturalnosti i ljudskih prava, kao i da pruži zaštitu ugroženim grupama i pojedincima. Aktivisti Sandžačkog dbora pružaju pomoć svim građanima bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost. Građanima se pruža besplatna pravna pomoć, a u slučajevima torture i drugih oblika teških kršenja ljudskih prava i besplatno zastupanje pred sudovima. Takođe smo organizovali i veliki broj uspješnih tribina, seminara, predavanja, konferencija i okruglih stolova na temu ljudskih prava i položaja manjina u Republici Srbiji. Sve ovo donijelo nam je i zavidnu reputaciju među građanima tako da se broj lica koja nam se obraćaju s povjerenjem iz godine u godinu sve više povećava. Tome je svakako doprinjela i dobra medijska pokrivenost rada Sandžačkog odbora. U budućnosti sebe vidimo kao jaku i respektabilnu organizaciju koja će na pravi način moći da se suoči sa ugrožavanjem osnovnih vrijednosti modernog društva i koja će pružiti punu pravnu zaštitu svim žrtvama kršenja ljudskih kao i manjinskih prava.

Ostali ciljevi organizacije:

– zalaganje za afirmaciju i upoznavanje širih slojeva stanovništva sa pojmom i sadržajem ljudskih prava, sa osnovnim načelima utvrđenim međunarodnim dokumentima, posebno u skladu sa Poveljom UN, Opštom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda;

– zalaganje za primenu i poštovanje ljudskih prava utvrđenih međunarodno priznatim

dokumentima;

– zalaganje za ratifikaciju međunarodnih dokumenta, te usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa odredbama tih dokumenata;

– istraživanja i kreiranje povoljnijih uslova za poštivanje prava povratnika iz zemalja Zapadne Evrope u procesu readmisije, kako u zemljama izbjeglištva tako i u državi Srbiji;

– edukacija mladih iz svih oblasti ljudskih prava i sloboda i njihovo osposobljavanje za što kvalitetniji rad i delatnost udruženja;

– istraživanja socijalnih, zakonskih i drugih aspekata primjene i zaštite ljudskih prava i sloboda;

– saradnja i povezivanje sa udruženjima i organizacijama koje se bave sličnom delatnošću i imaju iste ili slične programske ciljeve i zadatke;

– razvijanje kulture dijaloga i dijaloške svijesti i zalaganje za mirno rješavanje sukoba;

– javna saopštenja i stavovi putem sredstva informisanja;

Kroz provedene aktivnosti Sandžačkog odbora afirmirat će se pozitivne različitosti ljudi različite etničke pripadnosti i razvijat će se kultura dijaloga i dijaloška svijest što bi trebalo uticati na podizanje svijesti šire zajednice o postojanju osnovnih zajedničkih potreba i interesa i razvijati osjećaj pripadnosti zajednici.

Zaštita ljudskih prava i pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima iz zemalja Zapadne Evrope po osnovu ugovora o readmisiji, je takodje jedan od zadataka ove NVO.

Pružanje pomoći povratnicima, raseljenim i izbeglim licima u pribavljanju dokumenata kao što su dokument o državljanstvu, rodni list, vjenčani list, dokumenti koji se tiču imovine isl.

– pomoć oko realizacije osnovnih socijalnih prava, kao što su penzija i socijalna zaštita

– zastupanje na sudovima

– podrška kroz terenske posete

– istraživanje potreba na terenu i dobijanje informacija vezanih za održivi povratak u pojedinim državama

– osnaživanje i pružanje neophodnih znanja i vještina povratnicima, izbeglicama i raseljenim licima koja će im pomoći da učestvuju u razvoju sredine u kojoj žive i doprinesu korištenju istog modela u široj lokalnoj zajednici

-izdavačka delatnost, publikacije, radio i TV spotovi, plakati, pamfleti i dr.)

Misija organizacije

Sistematsko prikupljanje i obrada podataka o kršenju sloboda i prava gradana, kršenju prava u bivšoj SRJ tokom devedesetih, posebno u Sandžaku, borba protiv diskriminacije i zaštita lica izloženih torturi(preventivno i u aktuelnim slucajevima), prezentovanje istine o ratnim zlocinima, saradnja sa humanitarnim i drugim organizacijama. Pracenje rada državnih institucija, medija, doprinos poštovanju i primeni zakona(domacih i medunarodnih), angažovanje na doprinosu priudruživanju EU….

Sandžački odbor će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši napori su usmjereni ka izgradnji civilnog društva, obrazovanju i razvijanju kulture nenasilja, i afirmaciji i primjeni svih metoda kreativnog rješavanja sukoba.

Srategija 1. popularizacija poštovanja demokratskih principa, pojedinacnih i kolektivnih prava i veca zaštita onih cija su prava bila ili su još uvek ugrožena 2. doprinos iznalaženju mehanizama za primenu evropskih standarda na lokalnom nivou i prikljucivanju EU 3. promovisanje dijaloga, multietnickih vrednosti, suživota i tolerancije, i meduljudskog uvažavanja na svim nivoima; ukljucivvanje gradana u proces odlucivanja i motivisanje mladih na gradanske akcije u cilju poboljšanja uslova života, rad sa manjinskim grupama B2: Tri ocekivana rezultata do 2010. godine 1. konkretan pomak u demokratizaciji , na polju primene evropskih standarda 2. doprinos povecanju obima gradanskih inicijativa i rešavanju konkretnih problema zajednice, neposrednim ucešcem gradana 3. pomak na polju opšte svesti o neophodnosti saradnje svih politickih struktura, etniockih zajednica i td, kako bi se i manjinskim i vecinskim zajednicama vremenom obeznbedili uslovi života dostojni coveka i demokratski orijentisane zajednice C: Lista prioritetnih ciljnih grupa: 1. lica izložena svim oblicima diskriminacije(politickoj, verskoj, nacionalnoj, rasnoj, polnoj, obrazovnoj, radnoj, i dr. 2. manjinske i druge zajednice i pojedinci koji se bore za ostvarivanje svojih prava zakonskim putem/u slucaju kada im sistem zbog loše administracije iili iz drugih razloga neosnovano spori pravo 3. svi gradani-sa aspekta neohodnosti da se ukljuce u donošenje za njih važnih odluka 4. mladi- kao znacajan potencijal zajednice. Poseban akcenat je na ukljucivanju mladih – studenata, podmladaka politickih partija i NVO sektora 5. institucije-za ciji se transparentan i efikasan rad zalažemo kroz konkretne akcije 6. nezaposlena lica, raseljena lica.