Preporuke lokalnoj samoupravi i institucijama

U okviru zagovaračke inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je završio Istraživanje stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara.
Istraživanje je obavljeno na terenu kroz direktnu komunikaciju (dubinski intervjui i ciljani upitnici) sa marginalizovanim grupama i liderima iz zajednica (Romi, osobe sa invaliditetom i siromašni), sa organizacijama osoba sa invaliditetom, sa organizacijama koja rade sa siromašnima, kao i sa predstavnicima državnih institucija i zdravstvenih ustanova.
Zakon o socijalnoj zaštiti i Zakon o lokalnoj samoupravi jedinicama lokalne samouprave, u ovom slučaju, Gradu Novom Pazaru, daju osnovu za kontinuirano, sistemsko i strateško delovanje na unapređenju položaja, statusa i kvaliteta života svih ranjivih grupa, a posebno Roma, osoba sa invaliditetom i siromašnih.
U tom smislu, na osnovu ovog istraživanja, a u cilju institucionalne pripremljenosti lokalne zajednice za neku buduću kriznu situaciju, sličnu pandemiji kovida-19, ali i kako bi bio unapređen socio-zdravstveni položaj ranjivih grupa u našem gradu, neformalna koalicija novopazarskih organizacija civilnog društva, koju je inicirao Sandžački odbor, upućuje lokalnoj samoupravi i relevantnim institucijama i ustanovama sledeće preporuke:

1. neophodno je da Gradsko veće u najkraćem roku pokrene proces izrade Lokalnog akcionog plana postupanja prema ranjivim grupama u kriznim situacijama, sa akcentom na unapređenju i ostvarivanju zdravstvenih i socijalnih prava;
2. da Gradsko veće pokrene proces izrade socijalne karte najpre za najugroženije, a zatim i za ostale građane;
3. da nadležne institucije i zdravstvene ustanove preduzmu sve neophodne mere za unapređenje i dostupnost primarne zdravstvene zaštite socio-ranjivim grupama;
4. da lokalna samouprava obezbedi budžetska sredstva za kontinuiran rad ambulante sa priručnom apotekom u naselju Blaževo u trajanju od najmanje 2 godine;
5. da lokalna samouprava, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i relevantnim organizacijama civilnog društva, preduzme sve neophodne mere za uspostavljanje dugoročnih novih socijalnih usluga;
6. da lokalna samouprava poveća iznos budžetskih sredstava Centru za socijalni rad namenjenih jednokratnoj pomoći najugroženijim građanima, kao i da donese odluku o dodatnim kriterijumima za dodelu finansijske podrške;
7. da lokalna samouprava i druge državne institucije i ustanove osobama sa invaliditetom hitno obezbede fizički pristup svojim prostorijama;
8. da lokalna samouprava, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Domom zdravlja, organizacijama civilnog društva i medijima, preduzme neophodne korake u informisanju i edukovanju socio-ranjivih grupa u vezi sa značajem imunizacije, kao i tretiranjem posledica kovida-19;
9. neophodno je da lokalna samouprava, u saradnji sa relevantnim institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima, izradi edukativni paket znanja, procedura i drugih informacija koje se suprotstavljaju dezinformacijama, lažima i drugim vidovima zloupotreba društvenih mreža i tradicionalnih medija koje ugrožavaju javno zdravlje svih građana, a posebno socio-ranjivih grupa;
10. u slučaju pojave verbalnog i praktičnog delovanja medicinskog osoblja koje šteti javnom zdravlju građana, neophodno je da zdravstvene ustanove hitno reaguju primenom svih raspoloživih mera na sprečavanju i suzbijanju takvog delovanja;
11. neophodno je da lokalna samouprava pripremi i usvoji odluke koje bi u sličnim budućim kriznim situacijama omogućile delovanje prilagođeno lokalnim specifičnostima;
12. neophodno je da lokalna samouprava, u sličnim budućim kriznim situacijama, uspostavi komunikaciju i ostvari blisku saradnju sa tradicionalnim verskim zajednicama u cilju sprečavanja i/ili ublažavanja posledica kriznih situacija, sa posebnom brigom o socio-ranjivim grupama;
13. neophodno je da lokalna samouprava i relevantne institucije i zdravstvene ustanove, u sličnim budućim kriznim situacijama, uspostave i održavaju intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva koje rade sa osobama sa invaliditetom i ostalim socio-ranjivim grupama, na definisanju i primeni jasnih i preciznih mera, uputstava i preporuka, kao i na obezbeđivanju neophodnih finansijskih i materijalnih sredstava;
14. neophodno je da svi budući lokalni akcioni planovi, kao integralni deo, sadrže primenu u kriznim situacijama, sa posebnim fokusom na socio-ranjive grupe.

***
Zagovaračku inicijativu “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19, realizuje Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u okviru ACT Projekta, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.