The Equal Rights Trust (ERT), Praxis (Praxis), i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Sandžački odbor) pozivaju organizacije civilnog društva (OCD) da učestvuju u monitoringu i dokumentovanju slučajeva diskriminacije u Srbiji.

Tražimo OCD iz Srbije koje žele da dobiju sredstva za sprovođenje monitoringa i dokumentovanja slučajeva diskriminacije u Srbiji.  Sredstva će biti dodeljena u vidu pet podgrantova. Svaki podgrant će biti u iznosu od €2,000 do €6,000, a prosečni iznos biće u visini od €5,000.

Ovaj poziv namenjen je OCD koje su registrovane u Republici Srbiji. Prijavni obrazac može biti popunjen na srpskom ili engleskom jeziku.

O organizacijama

The Equal Rights Trust je nezavisna međunarodna organizacija čiji je cilj borba protiv diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava i osnovnog principa socijalne pravde. Praxis je OCD koja ima za cilj zaštitu ljudskih prava kroz pružanje besplatne pravne pomoći i javno zagovaranje za eliminaciju sistemskih prepreka u pristupu pravima. Sandžački odbor je organizacija civilnog društva koja ima za cilj zaštitu ličnih i kolektivnih ljudskih prava garantovanih domaćim i međunarodnim pravom.

Svrha sredstava predviđenih podgrantovima

   

Svrha sredstava predviđenih podgrantovima je dokumentovanje slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji koja još uvek nisu detaljno istražena do datuma objave ovog poziva, kroz prikupljanje kvantitativnih dokaza slučajeva i oblika diskriminacije, kao i subjektivnih iskustava žrtava diskriminacije.

OCD kojima budu dodeljeni podgrantovi počeće svoj rad u junu 2017. godine. One će biti u obavezi da:

 • Identifikuju slučajeve i oblike diskriminacije u Srbiji (ili delu Srbije), sa fokusom na jedan ili više osnova diskriminacije, poput pola, rodnog identiteta, starosnog doba, religijskog i/ili političkog uverenja, etničke i/ili nacionalne pripadnosti, seksualne orijentacije, invaliditeta/hendikepa, zdravstvenog stanja (poput osoba sa HIV ili AIDS), socio-ekonomskog statusa itd.

Primera radi, OCD kojoj će biti dodeljen podgrant može da se fokusira na:

  • Pr. 1: diskriminaciju osoba sa inavliditetom/hendikepom, sa posebnim fokusom na žene i omladinu;
  • Pr. 2: diskriminaciju LGBT osoba u Srbiji;
  • Pr. 3: diskriminaciju izbeglica, migranata i/ili interno raseljenih lica u Srbiji;
  • Pr. 4: diskriminaciju romskih devojčica, koje su često žrtve ranih, prinudnih i dečjih brakova.
 • Prikupe sve nepohodne dokaze u vezi sa slučajevima diskriminacije, uključujući i sporovođenje inervjua i prikupljanje izjava od strane individualnih žrtava, javne vlasti i odgovornih lica/institucija.
 • Izrade 5 izveštaja u formi studije slučaja kojima se dokumentuje iskustvo individualnih lica koje su doživele diskriminaciju po određenom osnovu do 31. avgusta 2017. godine.
 • Izrade preostalih 3-5 izveštaja u formi studije slučaja do 1. decembra 2017. godine.
 • Izrade finalni izveštaj koji će sadržati kvantitativno istraživanje u vezi slučajeva i osnova diskriminacije u različitim regionima u Srbiji do 1. decembra 2017. godine.
 • Obezbede Praxisu ili Sandžačkom odboru kratke izveštaje o napretku u vezi sa njihovim radom na svaka dva meseca, koristeći standardne obrasce za izveštavanje.

Imajte u vidu da izveštavanje i komunikacija sa Praxisom i Sandžačkim odborom može da se obavlja na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Podrška namenjena korisnicima podgrantova

ERT, Praxis i Sandžački odbor će korisnicima podgrantova obezbediti priručnik u vezi sa samim procesom monitoringa i dokumentovanja slučajeva diskriminacije, na osnovu svog ekstenzivnog iskustva u ovoj oblasti.

ERT će korisnicima podgrantova obezbediti detaljan pisani priručnik sa sledećom sadržinom:

 • Svrha i obim istraživanja;
 • Kako prikupiti svedočenja žrtava diskriminacije; i
 • Dokumentacija za pomoć u prikupljanju dokaza i svedočanstava.

U zavisnosti od lokacije korisnika podgrantova, Praxis i Sandžački odbor će biti u mogćnosti da odgovore na sva njihova pitanja i probleme.

Iznos podgrantova

Svaki podgrant će biti u iznosu od €2,000 do €6,000, a prosečni iznos biće u visini od €5,000.  Maksimalni broj podgrantova koji mogu biti dodeljeni je pet.

Kriterijumi za izbor

Korisnici podgrantova će biti izabrani na osnovu sledećih kriterijuma:

 • prethodno iskustvo u istraživanju i izveštavanju u oblasti ljudskih prava;
 • legitimitet  među grupama u nepovoljnom položaju i adekvatna pristupačnost takvim grupama;
 • sposobnost da se adekvatno upravlja dodeljenim sredstvima;
 • relevantnost predloženog načina monitoringa i dokumentovanja i geografska pokrivenost;
 • da li je predložena tema za monitoring i dokumentovanje bila slabo istražena u prošlosti; i
 • inkluzivnost i korišćenje integrativnih pristupa.

Pravila učestvovanja

Podnosioci prijava za dodelu sredstava moraju pripremiti predlog istraživanja u Prjavnom obrascu (pogledati ispod) koji je realan i ostvariv u finansijskim i vremenskim okvirima predviđenim ovim pozivom.

Svi podnosioci prijava za dodelu sredstava mogu podneti maksimalno jednu prijavu. Molimo pridržavajte se ograničenja u broju reči predviđenih svakim pitanjem. Podnosioci prijava se ohrabruju da pruže dovoljno informacija kako bi se omogućila adekvatna procena njihove sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih ovim pozivom.

U slučaju objavljivanja izveštaja u kojima bi bili predstavljeni rezultati rada korisnika podgrantova, njihov dopirnos biće jasno naznačen, osim u slučajevima kada OCD koja bude koristila sredstva iz podgranta bude izričito zahtevala suprotno.

Prijava i proces selekcije

Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2017. godine u 14h. Molimo imajte u vidu da će prijave biti razmatrane kontinuirano tokom čitavog roka za prijavu. Savetujemo da aplicirate što pre.

Podnosioci prijava treba da pošalju popunjen Prijavni obrazac (pogledati ispod) i bilo koju dodatnu dokumentaciju u prilog prijavi Vuku Raičeviću iz Praxisa na e-mail: vuk.raicevic@praxis.org.rs; i Semiru Tutiću iz Sandžačkog odbora na e-mail: tuticsemir@gmail.com. (E-mail nasloviti sa: Prijava za dodelu sredstava u vidu podgrantova:

Monitoring slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji)

Izbor korisnika podgrantova obaviće se u periodu 31. maj – 5. jun 2017. godine.  Izabrane OCD počeće svoj rad 8. juna 2017. godine.

Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja i informacije, molimo kontaktirajte Lucy Maxwell (na engleskom jeziku) na lucy.maxwell@equalrightstrust.org, Vuka Raičevića (na engleskom ili srpskom jeziku) na vuk.raicevic@praxis.org.rs, ili Semira Tutića (na engleskom ili srpskom jeziku) na tuticsemir@gmail.com.