Vojska-12.01.1995

Vojska-05.01.1995

Večernje-novosti-31.08.1995

Večernje-novosti-31.05.1995

Večernje-novosti-30.08.1995

Večernje-novosti-30.06.1995

Večernje-novosti-30.06.1995

Večernje-novosti-30.01.1995

Večernje-novosti-29.03.1995.-2

Večernje-novosti-29.03.1995.