U sklopu projekta: Jacanje demokratskih potencijala u ruralnim sredinama koji podrzava Delegacija EU i Fond za otvoreno društvo organizovan okrugli sto . Na okruglom stolu prisustvovali: predstavnici lokalnih uprava, odbornici, predstavnici SMZ, mediji, NVO, predstavnici međunarodnih organizacija: Progrrsa, NDI, i OEBS-a. Ukupan broj učesnika 66. Vođena vrlo živa diskusija u tolerantnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Učesnici okruglog stola „Položaj mesnih zajednica na području grada Novog Pazara i opština Prijepolje i Tutin“, održanog 30. novembra 2011. godine u Novom Pazaru, nakon višesatne diskusije, u cilju poboljšanja položaja mesnih zajednica i jačanja demokratskih potencijala, doneli su sledeće

P R E P O R U K E lokalnim samoupravama u Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu

  1. Da se mesnim zajednicama stvore adekvatni prostorni i tehnički uslovi za rad.

Mesnoj samoupravi bi trebalo obezbediti garanciju u godišnjem budžetu (kao što je to predviđeno u Statutu Novog Pazara) na najmanje 1% realizovanih budžetskih prihoda kako za operativne rashode (funkcinisanje same kancelarije) tako i za učestvovanje u infrastrukturnim projektima u mesnim zajednicama;

Da se MZ obezbede:

 

  • sredstva za rad organa mesne zajednice za tekuće troškove;
  • sredstva za obavljanje poslova koji su povereni mesnoj zajednici;
  • sredstva za sufinansiranje programa samodoprinosa, koji je uveden za područje ili deo područja mesne zajednice;

2. Da mesne zajednice od strane lokalnih samouprava budu više konsultovane i uključene u proces odlučivanja.

3. Da saveti MZ u konsultaciji sa građanima određuju prioritete izgradnje infrastrukture i drugih obejakata mesnih zajednica radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva;

Da se poveća stepen poverenja građana u sistem mesne samouprave i stepen participativnosti i demokratičnosti donošenja odluka na nivou grada i opština;

Da civilno društvo, žene mladi kao i druge teško dostupne grupe višeparticipiraju uraduSavetamesnihzahednica, kako bi SMZ predstavljalicelokupnostanovništvoitime imali legitimitet;

Predlaže se uvođenje pozitivne diskriminacije, odnosno garantovanje da pripadnice ženskog pola učestvuju sa najmanje 30% u članstvu saveta.

4. Da se mesnim zajednicama na teritoriji grada Novog Pazara vrate tekući računi.

5. Da se u lokalnim samoupravama Novi Pazar i Tutin, oformi stalno telo za saradnju i rad sa mesnim zajednicama koje bi imalo ulogu da artikuliše interese i potrebe MZ , tako da grad, opštine i mesne zajednice mogu da ispune svoju društvenu ulogu: da budu mesto na kome će se razmatrati i odlučivati o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa građana;

Velike seoske mesne zajednice u kojima je neposredno ostvarivanje prava građana na mesnu samoupravu drastično otežano trebalo bi podeliti na nekoliko funkcionalno efikasnijih mesnih zajednica u kojima će građani na jednostavniji način moći da ostvare pristup službama i servisima mesne samouprave uključujući i ostvarenje prava na neposredno ušešće u vršenju vlasti;

6. Radi boljih odnosa između mesne samouprave i opštine, predlaže se ustanovljavanje stalne prakse periodičnih sastanaka (tzv. koordinacija) između predsednika opštine, predstavnika mesne samouprave i komunalnih preduzeća a kojima bi se raspravljala pitanja od značaja za rad mesnih samouprava. Takođe se predlaže osnivanje radnog tela skupštine opštine koje bi pratilo rad mesne samouprave i odnose sa skupštinom opštine. Ovom telu bi se podnosio na razmatranje, pre rasprave na sednici skupštine opštine, izveštaj predsednika opštine o radu mesnih samouprava na teritoriji opštine, sa posebnim naglaskom na podatke o tome koliko je koja mesna samouprava dobila za tekuće troškove, koliko je koja mesna samouprava prikupila iz drugih izvora, a naročito samodoprinosom, i koliko im je opština prenela sredstava po osnovu sufinansiranja;

Poželjno je da odbornici u skupštini opštine aktivno, ali bez prava glasa, učestvuju u radu odbora mesne samouprave. Ova praksa se već primenjuje u većem broju mesnih samouprava i ima za cilj da se poboljša komunikacija između mesnih samouprava i opštine.

7. Da se posveti veća pažnja ruralnim mesnim zajednicama.

8. Da se lokalni putevi maksimalno pripreme za zimski period, da budu prohodni i redovno se čiste od snega, kako bi život na ruralnom području mogao normalno da se odvija.

9.  Da se obezbedi transparentnost prilikom izbora saveta mesnih zajednica, jer će se na taj način izbegavati uticaji političkih opcija koje budu na vlasti u lokalnim samoupravama i podele među građanima po političkoj pripadnosti.

10.  Da se obezbedi ravnomerna raspodela finansijskih sredstva za izgradnju infrastrukture i drugih objekata.

Uvažavanje ovih preporuka ima cilj da doprinesu da mesne zajednice na teritoriji grada Novog Pazara i opština Prijepolje i Tutin, u procesu jačanja demokratizacije i povećanju učešća građana u procesu odlučivanja, dobiju mesto koje im pripada. Samo poboljšanjem rada mesne zajednice mogu da postanu istinski servisi svojih građana.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava
Novi Pazar , 30. novembar 2011. godine