Mesne zajednice predstavljaju poseban ili specifičan oblik neposrednog društvenog organizovanja i upravljanja u okviru produženog prava građana na učešće u kreiranju društvenog života. Kao oblik lokalne samouprave mesne zajednice su nekada imale značajnu ulogu i građani su kroz mehanizme kojima su one raspolagale imali institucionalnu komunikaciju sa lokalnom administracijom. Ova funkcija mesnih zajednica posebno je značajna u ruralnim sredinama u kojima zbog loše infrastrukture i komunikacija postoje objektivne prepreke za zadovoljavanje osnovnih potreba. Naročito u poslednje dve decenije aktivnosti mesnih zajednica su u potpunosti zamrle.

U opštem je interesu da se ovakvi oblici organizovanja aktiviraju i postanu spona građana sa lokalnim vlastima. Veće učešće građana u radu mesnih zajednica i posvećivanje pažnje socijalno ranjivim grupama i drugim akterima, kao i većini pojedinaca bez obzira na pol, rasu, nacionalnu, versku, političku i drugu pripadnost mladi žene, ruralno stanovništvo i siromašni radi unapređenja položaja građana i njihovo uključivanje u proces upravljanja na lokalnom nivou. Ovakav način organizovanja je veoma važan i u skladu je sa Zkonom o lokalnoj upravi, statutima gradova i opština, kao i sa Evropskom poveljom o lokalnoj upravi i evropskim standardima o decentralizaciji lokalnih vlasti. Građanin treba da bude aktivni učesnik a ne samo pasivni posmatrač zbivanja u svom okruženju.

Utemeljenje formiranja mesnih zajednica proizilazi iz prava građana da dodatno participiraju na nivou lokalne zajednice – kroz mesnu samoupravu. Osnove za formiranje mesnih zajednica proizilaze iz ustavnih odredbi o značaju lokalne samouprave za brigu o položaju i ulozi građana, a posebno je precizirano Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

Akt na kome se zasniva delovanje mesne zajednice je Statut, a on je verifikovan odlukom kojom se data mesna zajednica formira u Skupštini opštine ili Skupštini grada. U svetlu statusa mesnih zajednica, ali i mogućih poverenih poslova, aktivnosti mesne zajednice mogu uticati na specifičnu decentralizaciju lokalne vlasti, upravo zato što svojim delokrugom rada pruža mogućnost da se određeni poslovi preraspodele na niže – mesne nivoe.

Mesne zajednice, odnosno mesne samouprave, predstavljaju prvi nivo u komunikaciji između vlasti i građana. One takođe predstavljaju i bazični oblik institucionalnog organizovanja građana, koji omogućava učešće i ostvarivanje interesa građana u stvarima koje ih se neposredno tiču i koje po prirodi stvari utiču na kvalitet njihovog života.

S jedne strane građani koji su angažovani u mesnim zajednicama najčešće nisu upoznati sa pravima i obavezama navedenim u opštinskim statutima, niti sa mogućnostima koje im se pružaju za ostvarivanje interesa lokalne zajednice. S druge strane, decentralizacija i mogućnosti organizovanja na lokalnom nivou mogu da ostvare svoj cilj samo ako postoji i „povratna sprega“ odnosno interesovanje građana i njihova spremnost da sopstvenim naporima i aktivnijom participacijom u životu mesne zajednice doprinesu rešavanju problema na lokalnom nivou. A te zainteresovanosti građana najčešće nema.Zato je neophodno proširiti delokrug angažmana građana s opštnama, kako bismo uključili i one teško dostupne grupe koje nisu u mogućnosti, ili nisu sposobne da se njihov glas čuje i čije je ucešce trenutno veoma ograničeno.

Ukoliko se ovo ne desi, male su šanse za istinsku participativnu lokalnu demokraciju, i sve su prilike da ce prevladati mišljenja onih koji su već na uticcajnim pozicijama. Zbog toga će ova komponenta posebno ciljati na mlade ljude, ruralne zajednice i one kategorije koje žive na marginama društva i nedovoljno su zastupljene u demokratskim procesima.

 

Ciljne grupe:

 

Ruralne zajednice

Aktivnosti projekta su usmerene na razvoj kapaciteta ruralnih zajednica  kako bi uticale na politiku na lokalnom nivou. Jedan od ciljeva projekta je jačanje kapaciteta i structure ruralnih MZ koja će omogućiti bolju komuniciju sa opštinama  i ozbiljniji pristup u fokusiranju problema zajednice i njihovo rešavanje.

 

Teško dostupne grupe

Naglasak ce biti stavljen na pružanje podrške marginalizovanim grupama građana(žene, siromašni, Romi)  da  postanu  aktivne u javnom životu.

 

Mladi

Kako bi mladi  ljudi bili potaknuti da se pocnu  angažirati u  javnom

životu, bit  ce podržane grupe mladih, kako bi koristile mehanizme

ucešca mladih, i kako bi lobirale kod opcina u pogledu pitanja koja su

za njih prioritetna.

 

 

Opšti cilj:Razvoj ljudskih prava i sloboda i demokratije kroz neposrednu participaciju građana

 

Specifični ciljevi:

Promena svesti građana o sopstvenoj ulozi u lokalnoj zajednici;

Uspostavljanje neposredne komunikacije građana i lokalnih vlasti;

Utvrđivanje liste potreba građana u lokalnim zajednicama kao osnove projekcije razvoja.

 

Povećanje svesti i političkog učešća, kao i unapređenje ljudskih prava nedovoljno zastupljenih grupa(žene, ruralno stanovništvo, mladi i drugih marginalizovanih grupa)

Jačanje ruralnih mesnih samouprava (mesnih zajednica);

Edukacija i promena svesti građana o sopstvenoj ulozi u lokalnoj zajednici;

Uspostavljanje neposredne komunikacije građana i lokalnih vlasti;

Utvrđivanje liste potreba građana u lokalnim zajednicama kao osnove projekcije razvoja.

Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi kroz formiranje lokalnih koalicija nevladinih organizacija I opština Novi Pazar, Tutin i Prijepolje.

 

Neposredni korisnici projektnih ciljeva i aktivnosti su građani svih lokalnih samouprava u navedenim opštinama, ali i donosioci odluka kojima se građanske inicijative upućuju.

 

Glavne aktivnosti projekta:

Masovna kampanja

d) ulični štandovi – razgovor sa građanima i deljenje publikacija

pružanje pravne pomoći građanima

Održavanje radnih sastanaka po mesnim zajednicama

Jednodnevni trening za predstavnike medija i NVO

Formiranje udruženja o zastupanju interesa ruralnih mesnih zajednica

Dvodnevni trening za predstavnike SMZ: javno zagovaranje, akcioni plan za MZ, Evropska povelja o lokalnoj upravi

Organizovanje javnih debata u ruralnim mesnim zajednicama

Formiranje koalicije NVO za zastupanje interesa građana za zastupanje ii ostvarivanje ljudskih prava i demokratskih procesa.

U sklopu projekta biće organizovane i redovne radio i TV-emisije, tokom kojih će predstavnici Sandžačkog odborai Argumenta razgovarati sa građanima o problematici zaštite manjinskih prava i upoznati javnost sa svojim redovnim aktivnostima iz projekta (susreti sa predstavnicima lokalnih vlasti

 

Projekat se sprovodi u opštinama: Novi Pazar, Prijepolje i Tutin.

 

Građani u lokalnoj samoupravi

Kakvi su putevi koje koristimo, kakvo je stanje gradske i ulične rasvete, hoće li se tokom godine budžetska sredstva trošiti prema usvojenom programu, hoće li neko zemljište postati građevinsko ili poljoprivredno, rade li komunalne službe svoj posao, kako se razvijaju programi u oblasti kulture, sporta, šta sa divljim deponijama smeća, kakva je uloga udruženja i koliko sredstava se izdvaja za njihov rad, te na puno drugih pitanja, odgovore svojim odlukama daje lokalna vlast.

Osnovni zadatak lokalne samouprave je zadovoljavanje potreba građana i stalno unapređivanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Lokalna samouprava treba da omogući aktivnim građanima da izaberu sposobnu i odgovornu vlast, sa kojom će u partnerstvu efikasno upravljati razvojem svoje lokalne zajednice. Ključne vrednosti uspešne lokalne samouprave predstavljaju otvorenost i nova politička kultura u ambijentu razvijenog civilnog društva. Takvu lokalnu samoupravu, na osnovama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, trebamo graditi i zajednički raditi na njenom upostavljanju.

Uspešna lokalna samouprava stvara uslove (između ostalog i donošenjem propisa kojima se reguliše uključivanje građana u javni život) i ambijent u kojima građani efikasno realizuju svoja prava da učestvuju u procesu donošenja odluka i daju doprinos razvoju lokalne zajednice, podstiče i stimuliše građane da budu aktivni i koriste neki od modela učešća, poštuje volju i potrebe građana i ugrađuje ih u svoje zakonske akte i odluke (posebno je to značajno kod donošenja statuta opštine i lokalnog budžeta). U tom procesu nemerljiv je značaj angažmana građana. Organizovani pritisak da lokalna samouprava bude u funkciji građana i po meri njihovih potreba svakako je i pravo i obaveza svakog građanina. Aktivno učešće građana u procesu kreiranja i donošenja odluka svakako je najbolji način da se takva željena funkcija lokalne samouprave i ostvari.

Kako biti aktivan građanin?

 • Postati i ostati informisan
 • Formirati i izraziti mišljenja i ideje
 • Raditi zajedno sa drugima u zajednici
 • Preduzeti akciju za ojačavanje zajednice

• Prepoznati, pratiti i predvideti probleme, potrebe zajednice, prednosti i resurse kako za sebe tako i za ostale članove zajednice
• Razumeti i zaštititi ljudska, zakonska i građanska prava kako za sebe tako i za ostale članove zajednice
• Shvatiti na koji način radi sistem donošenja odluka i kako postati deo tog sistema
• Identifikovati na koje se načine može vršiti uticaj i spoznati da svaki pojedinac može dati značajan doprinos u poboljšanju stanja u zajednici
• Pronaći, analizirati i koristiti različite izvore informacija, uključujući i lična iskustva
• Komunicirati na način koji izražava poštovanje različitosti
• Uključiti se u zajednicu i podsticati uključenje drugih ljudi
• Poštovati druge i raditi na tome da se eliminišu diskriminacija i predrasude
• Učestvovati u grupnim procesima i u donošenju odluka
• Pomoći sebi i ostalim članovima zajednice
• Uticati na izabrane predstavnike/donosioce odluka i smatrati ih odgovornima
• Koristiti različite metode građanskog učešća, očuvanja ljudskih, prirodnih i ostalih resursa i pomoći u realizaciji ljudskih prava svih pojedinaca u zajednici
Oblici neposrednog učešća građana u vršenju javnih poslova:

• inicijativa,
• građanska inicijativa,
• zbor građana, referendum (mesni i opštinski)
• građanska žalba i peticija
• i drugi oblici izjašnjavanja i odlučivanja utvrđeni Statutom

Mehanizmi učešća građana u vršenju javnih poslova:

 • Održavanje javnih skupova, stalnih ili povremenih sastanaka sa stanovništvom i stručnih skupova;
 • Informisanje lokalnog stanovništva putem web site-a, informatora, brošura, medija, biltena, panoa, oglasnih tabli i sl;
 • Dostavljanje predloga i mišljenja od stanovništva putem ankete, upitnika, dežurnih telefona, kutija za primedbe, knjige utisaka i sl;
 • Edukacija lokalnih službenika, nameštenika i stanovništva putem organizovanja radionica, seminara, gostovanja predavača, okruglih stolova i sl.

Šta dobijate aktivnim učešćem u građanskom životu?

 • Ostvarivanje prava na slobodu izražavanja mišljenja, pokretanja inicijativa, slobodu udruživanja
 • Osjećaj pripadanja zajednici
 • Bolje razumevanje i smanjenje konflikata unutar zajednice
 • Svest o potrebi saradnje između građana u procesu zadovoljavanja zajedničkih interesa
 • Povećani nivo informiranosti građana o tome šta se dešava u njihovoj zajednici
 • Razvijate i jačate ukupne ljudske i materijalne kapacitete zajednice
 • Predstavnici vlasti rešavaju „prave probleme” identifikovane od strane građana i uz pomoć građana
 • Povećavate vrednosti donetih odluka jer je u njihovom kreiranju i donošenju učestvovao veći broj osoba   a ne samo grupa izabranih predstavnika (političara)
 • Konsenzus za opštinske projekte
 • Mogućnost da se lično uverite u različite pristupe rešavanja problema
 • Depolitizaciju lokalne samouprave
 • Antikorupcijsko raspoloženje i suženi prostor za korupciju.

 


Za sadržaj ovog dokumenta je iskljućiva odgovornost Sandžačkog odbora i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrat da održava stav Evropske Unije.