Konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju

U okviru projekta „Jednaki u pružanju socijalnih usluga” Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, raspisuju KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKTA organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju.

  Ko može da konkuriše?

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje deluju kao pružaoci usluga i bave se javnim zalaganjem/zastupanjem u lokalnim zajednicama  u oblasti socijalne zaštite.

Neophodno je da OCD koja se prijavljuje na konkurs:

  • bude registrovana kao udruženje građana,
  • ima sedište u pomenutim opštinama/gradovima na teritoriji Raškog ili Zlatiborskog okruga ili ima podružnicu/kancelariju u pomenutim opštinama/gradovima ako je sedište udruženja u nekom drugom gradu/opštini
  • ima otvoren račun na koji se mogu uplatiti sredstva,
  • ima godišnji prihod manji od 1.146.421,00 RSD (10.000 EUR) u toku 2013 godine,
  • da nikada nije bila korisnik sredstava iz fondova EU,
  • može da obezbedi dokaze o administrativnim i finansijskim kapacitetima za sprovođenje projekta i izveštavanje o obavljenim aktivnostima u skladu sa standardima i procedurama Evropske unije (uključujući oslobađanje od PDVa i finansijsko izveštavanje).

 

Uslovi konkursa

Projekat treba da teži ostvarivanju sledećih ciljeva:

Opšti cilj: doprinos povećanju društvene uključenosti ugroženih kateogrija stanovništva u Raškom i Zlatiborskom okrugu kroz javno zagovaranje/zalaganje i umrežavanje OCD.

Specifičan cilj: povećanje učešća OCD iz Raškog i Zlatiborskog okruga u formulisanju politika, procesu donošenja odluka i primeni praksi na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti socijalne zaštite.

Tip aktivnosti koje mogu biti obuhvaćene projektom

1.      Organizovanje treninga, seminara, i radionica;

2.      Organizovanje javih događaja (prezentacija, konferencija, okrugli stolovi, debate);

3.      Monitoring primene javnih politika/lokalnih dokumenata (odluka, strategija, i tsl.);

4.      Aktivnosti javnog zagovaranja/zalaganja;

5.      Umrežavanje i uspostavljanje partnerstava;

6.      Stvaranje zajedničkih foruma, tela, platformi ( unutar civilnog sektora, kao i parterstava između civilnog javnog i privatnog sektora);

7.      Razmena know-how i iskustava;

8.      Štampanje publikacija  i/ili priprema elektronskih publikacija, brošura i drugih vidova informisanja;

9.      Svi tipovi promotivnih aktivnosti: štampanje i distribucija promotivnog materijala, ogranizovanje konferencija za medije, kreiranje televizijskih spotova, radio džinglova itd.

Iako partnerstva u sprovođenju projekta nisu obvezna, poželjna su.

Stoga ohrabrujemo organizacije da konkurišu u partnerstvu!

 

Minimalni finansijski iznos koji se može dodeliti za pojedinačne projekte je 200.000 RSD, a maksimalni finansijski iznos je 470.000,00 RSD. Ukoliko je reč o partnerskim projektima maksimalni finansijki iznos je 690.000,00 RSD.

Budžet projekta mora da bude usklađen sa projektnim aktivnostima.

 

Projektne aktivnosti se moraju završiti do 31.oktobra 2014. godine. Finansijski i narativni izveštaj o sprovedenom projektu moraju se dostavitido 15. novembra 2014. godine.

  

Rok za prijavu na konkurs: 31.mart 2014. Podnosioci predloga projekataće o rezultatima konkursa biti obavešteni do 25.aprila 2014.godine. Potpisivanje ugovora i uplata sredstava biće obavljeni neposredno nakon objaljivanja rezultata (tj. najkasnije do kraja aprila 2014.godine).

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular i Predlog budžeta, i zajedno sa neophodnom konkursnom dokumentacijom  pošaljete na adresu: Građanske inicijative, Trg Nikole Pašića 9/2/9, 11000 Beograd

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona broj 060/3624 013. Kontakt osoba je Dejana Stevkovski.